Roet

luchtmetingen

Naast de roetschade onderzoeken waarbij voornamelijk roetvervuiling op oppervlakken in kaart wordt gebracht, bestaat de mogelijkheid om roet luchtmetingen te laten uitvoeren.  Voor genoemde meting wordt gebruik gemaakt van een luchtpomp met een geïnstalleerde 0.8 µm membraan-filter. De luchtpomp zuigt gedurende een vooraf bepaald tijdsbestek continue lucht aan, waarna het uitgenomen filter conform eigen laboratoriummethode microscopisch geanalyseerd wordt op aanwezigheid van brandgerelateerde roetdeeltjes. Ter vaststelling of eventuele roetdeeltjes afkomstig zijn van de geleden brandschade zal bij de analyse van het filter zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van referentiemateriaal uit de brandhaard. Ook verzorgt Freemont luchtmetingen op het gebied van stikstofoxiden NOx (stikstofmonoxide en stikstofdioxide) en Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s); dergelijke stoffen kunnen vrijkomen bij brand.

Stikstofoxiden

NOx (waaronder stikstofoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2)) zijn gassen die ontstaan bij de oxidatie van stikstofhoudende producten. NOx kunnen na inademing effecten op de gezondheid veroorzaken. NOx dringen door tot in de kleinste vertakkingen van de luchtwegen. Kortdurende blootstelling kan vrijwel direct reversibele klachten geven, zoals irritatie aan neus, keel en ogen. Bij acute hoge blootstelling treedt verminderde longfunctie op en kan longoedeem ontstaan. Bij chronische blootstelling aan lage concentraties NOx wordt een lagere longfunctie waargenomen. Ook een toename van astma-aanvallen en ziekenhuisopnamen en een verhoogde gevoeligheid voor infecties komen voor. Het meest zorgwekkende effect dat na langdurige blootstelling is waargenomen zijn veranderingen in het longweefsel, die wijzen op het ontstaan van longfibrose. Longfibrose is een progressieve ziekte, die afhankelijk van de ernst tot levensbedreigende hartklachten kan leiden. De huidige wettelijke publieke grenswaarden zijn er dan ook vooral opgericht deze schadelijke gezondheidseffecten (longfibrose) te voorkomen.

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

PAK is een groep van honderden organische stoffen opgebouwd uit twee of meer benzeenringen, welke vooral in de belangstelling staan vanwege de carcinogene (kankerverwekkende) eigenschappen. PAK ontstaan bij onvolledige verbranding of verkoling van diverse koolstof bevattende materialen. Naast de carcinogene werking kunnen verscheidene PAK ook negatieve effecten als huid-, oog- en slijmvliesirritaties veroorzaken. Deze effecten treden pas op bij relatief hoge concentraties. Benzo(a)pyreen (BaP) wordt als één van de meest kankerverwekkende PAK verbindingen beschouwd en wordt op dit moment ook door vele (internationale) instanties als een geschikte indicatieve verbinding(gidsstof) voor PAK beschouwd.

Vragen? Interesse? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via telefoon 085 – 876 96 22 of per mail info@freemontbv.nl

Freemont BV

Anthonie Fokkerstraat 11a
3772 MP Barneveld

 +31 85 8769622
 info@freemontbv.nl
 www.freemontbv.nl