Leverings

voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Freemont BV

Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten
en de uitvoering daarvan. Afwijkingen dienen schriftelijk met ons te worden overeengekomen.
2. Onder ”wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met onze
onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve
deze, diens gemachtigden, vertegenwoordigers of rechtsopvolgers.
3. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd
met de onderhavige voorwaarden.

Offertes
1. Alle door Freemont BV uitgebrachte aanbiedingen, in welke vorm van ook, zijn vrijblijvend, tenzij
uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Onder ‘’offerte’’ wordt in deze voorwaarden verstaan elk schriftelijk aanbod van Freemont BV om
een overeenkomst met haar aan te gaan.
3. Wij hebben het recht vergissingen of kennelijke fouten in de offerte te corrigeren indien aangetoond
kan worden dat de in de offerte genoemde of gefactureerde bedragen in belangrijke mate afwijken
van de bedragen die normaliter aan opdrachtgevers in rekening gebracht worden.
4. Wij behouden ons het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen niet te aanvaarden.

Overeenkomst
1. Een overeenkomst met ons komt tot stand op het moment dat wij een opdracht hebben aanvaard
dan wel hebben bevestigd middels schriftelijke bevestiging dan wel het aanvangen van de
werkzaamheden voor opdrachtgever. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst
juist en volledig weer te geven.
2. Slechts de directie van Freemont BV is bevoegd tot het sluiten van bindende overeenkomsten.
3. Overeenkomsten, welke door anderen dan genoemde directie worden afgesloten, zijn slechts
bindend indien zij door onze directie bevestigd worden.
4. Eventuele aanvullende afspraken, welke gemaakt zijn na de totstandkoming van de opdracht,
maken deel uit van de overeenkomst.
5. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed indien
partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of daaruit
voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Als de tussentijdse wijziging de
overeengekomen tariefstelling beïnvloedt, zal Freemont BV dit de opdrachtgever direct melden.
6. Indien partijen de opdracht uitsluitend mondeling zijn overeengekomen wordt de factuur geacht de
overeenkomst juist en volledig weer te geven.
7. Het betrekken of inschakelen van derden door Freemont BV bij de opdrachtuitvoering geschiedt
uitsluitend na overleg met de opdrachtgever.
8. Iedere overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij
voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. De beoordeling
daarvan ligt bij Freemont BV. Wij behouden ons het recht voor zekerheid van de wederpartij
te eisen, zodat zowel aan de geldelijke als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden
ongeacht de stand van zaken van de overeenkomst.
9. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor
de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. De wederpartij heeft terzake van het correct
uitvoeren van de overeenkomst een informatieplicht. Bij onvolledige informatie voor of tijdens de
uitvoering van de opdracht zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke onjuistheden in de uitvoering.

Tarieven
1. Onze tarieven zijn vermeld in euro, exclusief BTW en alle andere van overheidswege opgelegde
heffingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Freemont BV behoudt zich het recht voor om jaarlijks de wettelijke indexering toe te passen op
de gehanteerde tarieven.
3. Indien een overeenkomst betrekking heeft op meerdere diensten, dan wel een langere doorlooptijd kent, kan de facturatie voor het geheel of bij gedeelten plaatsvinden.

Annulering opdracht
Na acceptatie van de opdracht is de opdrachtgever bij annulering het geoffreerde bedrag verschuldigd,
tenzij partijen in geval van overmacht een regeling treffen.
Levering
1. De levertijd, alsmede de tijd waarbinnen de uitvoering van het werk wordt verricht, worden naar
beste kunnen door ons bij benadering vastgesteld. De opgegeven en/of overeengekomen levering
c.q. onderzoektermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij nadrukkelijk anders is
overeengekomen. Overschrijding van ons door de bij benadering vastgestelde levertijd, dan wel
het tijdstip waarop de werkzaamheden zullen aanvangen, geven de wederpartij geen aanspraak
op vergoeding van schade.
2. Buiten onze schuld veroorzaakte kosten die een wijziging in de werkzaamheden teweegbrengen,
kunnen wij in rekening brengen bij de wederpartij. Ook het van kracht worden van
overheidsvoorschriften, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aan ons niet bekend
waren en/of konden zijn, kunnen voor meerkosten zorgen, welke voor rekening van de wederpartij
komen.

Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan: “abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk
zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle
voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden’’.
2. In geval van tijdelijke overmacht hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten. Wij zullen de uitvoering aanvangen, dan wel voortzetten, zodra de overmachtsituatie
opgeheven is.
3. In geval van een blijvende overmachtsituatie, de beoordeling daarvan ligt bij ons, kunnen de
partijen een regeling treffen over de ontbinding of een regeling treffen over de aanpassing van de
overeenkomst. Het gedeelte van de prestatie, dat voor de overmachtsituatie reeds gerealiseerd
was, wordt vanzelfsprekend berekend.
4. Partijen informeren elkaar direct als één van beide meent in overmacht te verkeren.
5. Ingeval één van beide partijen surséance van betaling aanvraagt, dan wel er een faillissement
wordt uitgesproken, verplicht deze partij zich hiervan onverwijld schriftelijk mededeling te doen.
Indien deze situatie zich voordoet eindigt hierdoor automatisch en zonder opzegging dat gedeelte
van de overeenkomst, dat nog niet is uitgevoerd. Reeds gemaakte kosten en geleverde diensten
zullen worden gefactureerd.

Aansprakelijkheid
1. Elke aansprakelijkheid aan de zijde van Freemont BV is uitgesloten, tenzij de wet anders heeft
bepaald.
2. Indien wij volgens de wet aansprakelijkheid dragen, dan is deze te allen tijde beperkt tot het bedrag
van de overeenkomst.
3. Freemont BV is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook.
4. Apparatuur van Freemont BV welke gedurende de uitvoering van de overeenkomst staat opgesteld
bij de wederpartij valt onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij, inclusief de
aansprakelijkheid voor schade en vermissing. Het is aan de wederpartij zich tegen dit risico te
verzekeren.
5. De uitsluiting, dan wel beperking van de aansprakelijkheid van Freemont BV, geldt onverschillig of
de schade is veroorzaakt door medewerkers dan wel opdrachtnemers van Freemont BV.
6. In die gevallen dat wij op verzoek van de wederpartij een derde ter uitvoering van bepaalde
werkzaamheden aanbevelen, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele uit
die rechtsverhouding voortvloeiende schade.

Reclames
1. Eventuele tekortkomingen dienen binnen 30 dagen na het vaststellen daarvan schriftelijk bij
Freemont BV te zijn gemeld. Bij een latere melding wordt een eventueel daaruit voortvloeiende
aansprakelijkheidsstelling niet meer geaccepteerd.
2. Reclames laten de verplichting van de wederpartij onverlet om binnen de gestelde termijn de
betaling te voldoen.

Intellectueel eigendom
1. Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor uitvoering van
de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van
Freemont BV. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming.
2. De opdrachtgever heeft het recht stukken verkregen van Freemont BV, uitsluitend voor eigen
gebruik in zijn eigen organisatie, te kopiëren voor zover passend binnen het doel van de opdracht.
3. De door ons verstrekte of vervaardigde teksten, tekeningen, berekeningen etc. blijven ons eigendom.
Zonder onze toestemming mogen deze niet vermenigvuldigd, noch aan derden overhandigd worden.

Betaling
1. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur.
2. Alle kosten, verband houdend met de wijze van betaling, komen ten laste van de wederpartij.
3. Ingeval de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een
verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of gedeelte van haar
eigendommen wordt gelegd, komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden,
enige uit kracht der Wet of van deze voorwaarden op haar rustende verplichting niet nakomt, nalaat
een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, overgaat
tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de
inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot
wijziging in de doelstelling van haar bedrijf, hebben wij het recht, op grond van een hierboven
aangehaalde gebeurtenis, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door
wederpartij op grond van de ons verleende diensten, terstond en zonder dat nadere ingebrekestelling
nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden
en interest.
4. De wederpartij is van rechtswege in verzuim indien de betaling niet binnen de overeengekomen
termijn heeft plaatsgevonden, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Vanaf factuurdatum is de
wederpartij de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Is de opdrachtgever in
verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening,
zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke met een minimum van 15% over de hoofdsom
en de wettelijke rente, tezamen tenminste € 100,00.

Opschorting
1. Wanneer de wederpartij in gebreke is terzake de juiste en/of tijdige nakoming van één of meer van
zijn verplichtingen:
– kan Freemont BV met een beroep op de onzekerheidsexceptie de overige uitvoering opschorten
totdat de wederpartij hetgeen hij verschuldigd is volledig heeft voldaan
– kan Freemont BV van de wederpartij volledige betaling en/of afdoende zekerheid verlangen,
bijvoorbeeld in de vorm van het afgeven van een bankgarantie.
2. Freemont BV is gerechtigd volledige betaling en/of een afdoende zekerheid voor de nakoming door
de wederpartij te verlangen indien aannemelijk is dat de wederpartij zijn verplichtingen niet juist en/of
niet tijdig zal kunnen nakomen.

Toepasselijk recht
1. Op alle handelingen van Freemont BV, waaronder aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoeringen,
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde
Nederlandse burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze vestigingsplaats gelegen is, tenzij
de kantonrechter bevoegd is.
3. Deze leveringsvoorwaarden maken een onlosmakelijk deel uit van de door Freemont BV
uitgebrachte offertes.

Deponering
De onderhavige algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Freemont BV, gevestigd en
kantoorhoudende te Barneveld, Anthonie Fokkerstraat 11A, 3772 MP, zijn gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel Harderwijk. Freemont BV staat onder nummer 08166736 bij de Kamer van Koophandel
ingeschreven.

Freemont BV

Anthonie Fokkerstraat 11a
3772 MP Barneveld

 +31 85 8769622
 info@freemontbv.nl
 www.freemontbv.nl