privacy

verklaring

Privacy beleid van Freemont BV – versie 1.0 (14-05-18)

Voorwoord
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming dient u op de hoogte te zijn van het feit op welke
wijze wij met uw persoonlijke gegevens omgaan en aan wie en waarom wij deze doorgeven. Dit is verwoord in ons
privacy beleid. Indien u na het lezen van het beleid nog vragen heeft kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is:
Freemont BV, gevestigd aan de Anthonie Fokkerstraat 11A, 3772 MP te Barneveld.
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 08166736

Uw persoonlijke gegevens
Uw persoonlijke gegevens hebben wij nodig als u:
 Freemont rechtstreeks of via een akte van cessie als verzekerde opdracht geeft voor het uitvoeren van een
roetpenetratie- dan wel binnenklimaatonderzoek in uw woning of pand
 in ons klantenbestand wilt worden opgenomen
 een adreswijziging wilt doorgeven
 informatie wilt verkrijgen over onze diensten per e-mail of telefoon
 contact met ons wilt laten opnemen via het contactformulier op onze website
 een recensie geeft op onze website
of ontvangen wij
 via derden (bijv. verzekeraar) voor het uitvoeren van een roetpenetratie- dan wel een binnenklimaatonderzoek
in uw woning of pand waarbij de in deze verklaring genoemde beveiligingsaspecten vanzelfsprekend ook van
toepassing zijn

Veiligheid
Freemont neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We werken bij
Freemont grotendeels via de cloud welke wordt beschermd door Microsoft. Deze gegevens zijn via internet alleen
met een inlog benaderbaar. De aanwezige computers zijn beschermd met wachtwoorden en zijn conform policy
altijd uitgeschakeld bij afwezigheid om eventuele benadering van buitenaf te voorkomen. De in de digitale projectmap opgeslagen persoonlijke gegevens zijn per map versleuteld middels een uniek wachtwoord. Een fysieke backup van alle documenten bevindt zich op een externe locatie in een kluis.

Welke persoonlijke gegevens verwerken wij
 voorletter(s) en achternaam opdrachtgever / verzekerde / contactpersoon
 adres, huisnummer, postcode en woonplaats
 telefoonnummers (vast en/of mobiel)
 e-mailadres
 uw polisnummer van verzekeringsmaatschappij
 evt. schadenummer van expertisebureau / verzekeringsmaatschappij

Wie mogen uw gegevens verwerken?
 directie en personeelsleden Freemont BV (alle gegevens)

Wie mogen uw gegevens inzien (alleen noodzakelijke gegevens)?
 bij uw project/schade betrokken verzekeringsmaatschappijen en/of expertisebureau ’s
 overheidsinstellingen
 auditor TÜV Nederland Best in kader van certificeringswerkzaamheden NEN-EN-ISO 2009:2015
 accountantskantoor Baas & Vlaanderen BV, Huizen

Indien de eerder vermelde partijen uw gegevens mogen inzien, is het van groot belang dat zij net zo zorgvuldig met
uw gegevens omgaan als wij. Deze gegevens mogen alleen worden gebruikt conform het doel waarvoor deze partij
ze heeft verkregen.
Als wij uw gegevens door willen geven aan een niet vernoemd persoon of bedrijf, zullen wij u vooraf berichten en
verzoeken om uw toestemming.

Wat doen wij met uw gegevens
 registratie in ons projectinformatieformulier (F100)
 opstellen van akte van cessie (indien van toepassing)
 facturatie / boekhoudkundige doeleinden
 vrijblijvende offertes op uw verzoek uitbrengen
 onderzoeksresultaten versturen (per e-mail)
 om antwoord op uw vraag te kunnen geven (per telefoon, per e-mail of website)
 contact met u opnemen (per telefoon op per e-mail)
 doorgeven aan de in deze verklaring vernoemde bedrijven (indien noodzakelijk en alleen de vernoemde gegevens)

Website onder beheer van Freemont BV
De volgende beveiligde (https) website valt onder het beheer van Freemont BV
www.freemontbv.nl

De communicatie is beveiligd met een gecertificeerde RSA 4096 bits SSL sleutel. Dit voorkomt dat gegevens die
over het internet worden verstuurd door anderen kunnen worden gelezen.

Het in kaart brengen van uw bezoek aan de website van Freemont BV
Op de website onder beheer van Freemont BV worden de volgende algemene bezoekgegevens bijgehouden.
 IP-adres van uw computer
 het tijdstip van opvraging
 gegevens die uw browser meestuurt
Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Freemont BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies
Om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt en u prettig de verschillende pagina’s kunt bezoeken, maken
wij gebruik van cookies. Meer informatie over cookies vindt u bij cookiebeleid op de desbetreffende website.
Bij het bezoeken van onze website verschijnt een Cookie pop-up; door hierop te klikken gaat men akkoord met
ons privacy beleid dat beschikbaar is op de site.

Social media
Freemont BV hanteert het beleid persoonlijke gegevens in welke vorm dan ook niet op social media te plaatsen.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Vanwege aard werkzaamheden c.q. juridische grondslag houdt Freemont geen maximale bewaartermijn aan van
de gegevens. Wel worden uw persoonlijke gegevens na 1 jaar uit de cloud verwijderd en worden ze opgeslagen in
de back-up.

Hoe geeft u uw akkoord?
Als u akkoord gaat dat wij uw persoonsgegevens verwerken en indien noodzakelijk doorgeven aan de in deze
privacyverklaring vermelde bedrijven geeft u akkoord door middel van:
 akkoord met privacy beleid middels cookie pop-up op website
 door ondertekening van akte van cessie indien van toepassing
 door het maken van een onderzoekafspraak
 het toestaan van onderzoekwerkzaamheden op uw te onderzoeken locatie via derden.

Meldplicht datalekken
Freemont registreert alle beveiligingsincidenten. Onder beveiligingsincident wordt verstaan een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte
persoonsgegevens. Melding wordt gedaan aan toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en betrokkene(n)
via vereiste procedures.

U heeft te aller tijde recht op inzage, rectificatie of wissen van uw persoonlijke gevens. Hiervoor neemt u contact
met ons op via onderstaande gegevens. Indien gewenst kunnen wij u een downloadbaar bestand mailen om de
wijze van opslag van uw naw-gegevens weer te geven.

Freemont BV
Anthonie Fokkerstraat 11A
3772 MP Barneveld
tel. 085 – 876 96 22
info@freemontbv.nl

Freemont BV

Anthonie Fokkerstraat 11a
3772 MP Barneveld

 +31 85 8769622
 info@freemontbv.nl
 www.freemontbv.nl